Положення про батьківський комітет

Положення про Батьківський комітет «Parents.com» СЗОШ І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови


І Загальні положення

Положення про батьківські комітети (БК) СЗОШ І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови визначає їхні функції у державно-громадській системі управління закладом загальної середньої освіти (ззсо).

Комітети є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі.

У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом закладу, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Рішення про заснування батьківських комітетів класів та закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або закладу.

Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва закладу.

Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведене шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

ІІ Мета, завдання, основні принципи діяльності

Метою діяльності БК є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

Основне завдання діяльності комітетів сприяти створенню умов для:

формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови й культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

всебічного зміцнення зв'язків між родинами, закладом освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

законність;

гласність;

колегіальність;

толерантність,

виборність,

організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.

ІІІ Організація діяльності комітетів

Комітет класу формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їхнього імені.

Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року. Кількісний склад і термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше одного разу на семестр.

Комітет закладу обирається на загальних зборах батьківського активу.

Кількісний склад комітету закладу освіти складає – голова БК, заступник голови, секретар та по одному представнику від паралелі класів; термін його повноважень – один рік.

Комітет закладу в разі необхідності може скликати позачергові збори батьків. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, які потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається зарахуванням рішень зборів батьків класів простою більшістю голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

Рішення зборів батьків і комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу, а за необхідності – відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами й затверджуються їхніми головами.

У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, то вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

Комітети планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, пропозицій директора, класного керівника, органів учнівського самоврядування й громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

При недосягненні згоди між директором школи та більшістю членів комітету закладу питання вирішуються Конференцією – загальними зборами школи.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків (батьківського активу) один раз на рік. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються у голови комітету протягом терміну повноважень.

Адміністрація і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення і зміст протоколів.

ІV Права та обов'язки комітетів

Комітети мають право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, фізичними особами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ззсо, захисту здоров'я і життя учнів, освітньої діяльності, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

виносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) закладу освіти пропозиції щодо зміни типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті адміністрацією школи в місячний термін, а результати розгляду доведені до відома батьків;

звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради щодо роз'яснення стану і перспектив роботи закладу освтіи та з окремих питань, які турбують батьків;

порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;

скликати позачергові батьківські збори (конференції);

висувати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо);

сприяти покращенню харчування учнів;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

З метою ефективнішого захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.

Комітети зобов'язані:

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

вести протоколи засідань батьківських зборів, які зберігаються протягом поточного навчального року;

надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора школи або відповідного органу управління освітою;

залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;

організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я учнів;

у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

Голова комітету закладу є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

V Прикінцеві положення

Батьківська рада та батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом школи.